O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

  • ทิศใต้ ติดต่อกับท้องที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ และสถานี ตำรวจนครบาลท่าเรือ
    เริ่มจากบริเวณ ที่ริมฝั่งคลองแสนแสบฝั่งได้ บรรจบกับขอบทางเท้าค้านอก ของซอยสุขุมวิท 21 (ถนนอโศก) ฟากตะวันตก ไปทางทิศ ตะวันออก เลียบไปตามริมฝั่งคลองแสนแสบฝั่งได้ จนบรรจบ กับขอบทางเท้าด้านนอกของซอยสุขุมวิท 63 ( ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก
  • เริ่มจากบริเวณที่ตรงแนวขอบทางเท้า ด้านนอกของซอยสุขุมวิท 42 (ถนนกล้วยน้ำไท) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝั่งคลองหัวลำโพงฝั่งได้ บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนรถไฟเก่าสายปากน้ำ ฟากใด้ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของ ถนนทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ ฟากใต้ จนบรรจบกับขอบทางเท้า ด้านนอกของของถนนพระรามที่ 4 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนพระรามที่ 4 ฟากใต้ จน บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของกนนรัซคาที่เษก ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ข้ามถนนพระรามที่ 4 จบบรรจบกัน ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนพระรามที่ 4 ฟากเหนือ ไปทางทิศ ตะวันตก ข้ามถนนรัชดาภิเษก จนบรรจบกับขอบทางเท้าร้าน นอกของถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันออก
  • เริ่ม จากบริเวณที่ ขอบทางเท้าด้านนอกของซอยสุขุมวิท 63 ( ถนน เอกมัย ) ฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝั่งบรรจบกับริมฝั่ง คลอง แสนแสบฝังใต้ ไปทางทิศใต้ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของ ซอยสุขุมวิท 63 ( ถนนเอกมัย ) ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบ ทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวขอบ ทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ บรรจบกับแนวตรงขอบทางเท้าด้านนอก ของของซอยสุขุมวิท 42 (ถนนกล้วยน้ำไท) ฟากตะวันออก ข้าม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับขอบทาง เท้าด้านนอกของซอยสุขุมวิท 42 (ถนนกล้วยน้ำไท) ฟาก ตะวันออก ไปทางทิศใต้ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของซอย สุขุมวิท 42 (ถนนกล้วยน้ำไท) ฟากตะวันออก จนบรรจบกับริม ฝั่งคลองหัวลำโพงฝั่งใต้
  • เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนรัชดาภิเษก ฟาก ตะวันตก บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนพระรามที่ 4 ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของ ถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันตก ข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของซอยสุขุมวิท 21 (ถนนอโศก) ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบ ทางเท้าด้านนอกของซอยสุขุมวิท 21 (ถนนอโศก) ฟากตะวันตก อนบรรจบกับริมฝั่งคลองแสนแสบฝังใต้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566