สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน


เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร. 0 2381 8853 / งานจราจร โทร. 0 2381 8853

นโยบายผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

"เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม
และบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากล
ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา"

พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

"นครบาลใส่ใจ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน"

วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

“เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม
และบังคับใช้กฎหมาย
ในระดับมาตรฐานสากล
ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”

วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Mission & Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • อำนวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค
 • ทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
 • พัฒนาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

พันธกิจ (Mission)

 • ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 • ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและ สังคม
 • รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต่อต้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ
 • ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 • ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน
 • ควบคุมและจัดการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนรวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
 • อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม

แนะนำสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

แผนที่และเขตติดต่อ

อาณาเขตติดต่อกับสถานีตำรวจอื่น ๆ

 • ทิศเหนือ ทิศเหนือ ติดต่อกับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน

  เริ่มจากบริเวณ ที่ริมฝั่งคลองแสนแสบฝั่งได้ บรรจบกับขอบทางเท้าค้านอก ของซอยสุขุมวิท 21 (ถนนอโศก) ฟากตะวันตก ไปทางทิศ ตะวันออก เลียบไปตามริมฝั่งคลองแสนแสบฝั่งได้ จนบรรจบ กับขอบทางเท้าด้านนอกของซอยสุขุมวิท 63 ( ถนนเอกมัย) ฟากตะวันออก

 • เริ่มจากบริเวณที่ตรงแนวขอบทางเท้า ด้านนอกของซอยสุขุมวิท 42 (ถนนกล้วยน้ำไท) ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก เลียบไปตามริมฝั่งคลองหัวลำโพงฝั่งได้ บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนรถไฟเก่าสายปากน้ำ ฟากใด้ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของ ถนนทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ ฟากใต้ จนบรรจบกับขอบทางเท้า ด้านนอกของของถนนพระรามที่ 4 ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนพระรามที่ 4 ฟากใต้ จน บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของกนนรัซคาที่เษก ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ข้ามถนนพระรามที่ 4 จบบรรจบกัน ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนพระรามที่ 4 ฟากเหนือ ไปทางทิศ ตะวันตก ข้ามถนนรัชดาภิเษก จนบรรจบกับขอบทางเท้าร้าน นอกของถนนรัชดาภิเษก ฟากตะวันออก

 • เริ่ม จากบริเวณที่ ขอบทางเท้าด้านนอกของซอยสุขุมวิท 63 ( ถนน เอกมัย ) ฟากตะวันออก บรรจบกับริมฝั่งบรรจบกับริมฝั่ง คลอง แสนแสบฝังใต้ ไปทางทิศใต้ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของ ซอยสุขุมวิท 63 ( ถนนเอกมัย ) ฟากตะวันออก บรรจบกับขอบ ทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวขอบ ทางเท้าด้านนอกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ บรรจบกับแนวตรงขอบทางเท้าด้านนอก ของของซอยสุขุมวิท 42 (ถนนกล้วยน้ำไท) ฟากตะวันออก ข้าม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับขอบทาง เท้าด้านนอกของซอยสุขุมวิท 42 (ถนนกล้วยน้ำไท) ฟาก ตะวันออก ไปทางทิศใต้ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของซอย สุขุมวิท 42 (ถนนกล้วยน้ำไท) ฟากตะวันออก จนบรรจบกับริม ฝั่งคลองหัวลำโพงฝั่งใต้

 • เริ่มจากบริเวณที่ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนรัชดาภิเษก ฟาก ตะวันตก บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนพระรามที่ 4 ฟากเหนือ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของ ถนนรัชดาภิเษกฟากตะวันตก ข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของซอยสุขุมวิท 21 (ถนนอโศก) ฟากตะวันออก ไปทางทิศเหนือ ตามแนวขอบ ทางเท้าด้านนอกของซอยสุขุมวิท 21 (ถนนอโศก) ฟากตะวันตก อนบรรจบกับริมฝั่งคลองแสนแสบฝังใต้

 

ประวัติและความเป็นมา

อดีตความเป็นมา สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เป็นสถานีตำรวจที่ แยกตัวมาจากสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง 1 กองกำกับการตำรวจนครบาล 8 มาขึ้นกับ กอง กำกับการตำรวจนครบาล 12 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ( ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2520 ลง วันที่ 6 ตุลาคม 2520 โดยมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ปลายซอยปานตา 1 แยกจากซอยสุขุมวิท 63 และย้ายมาอยู่ที่ ทำการปัจจุบันเมื่อ ปี พ.ศ.2525 และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกรมตำรวจตาม พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ( ฉบับที่ 22 ) พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นกองกำกับ ขึ้นตรงกับ กองบังคับการตำรวจนครบาลใต้ มีผลบังคับใช้แต่วันที่ 23 มกราคม 2537 ปัจจุบันขึ้นตรงกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 17.3 ตารางกิโลเมตร
ภาพถ่ายกิจกรรม

อัลบั้มภาพถ่าย สน.ทองหล่อ

สงกรานต์ 67 สน.ทองหล่อ จัดพิธี รดน้ำ ดำหัว ขอพร จากผู้บังคับบัญชา โดยมี ข้าราชการตำรวจ สน.ทองหล่อ ร่วมเข้าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพรจาก พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ทองหล่อ,พ.ต.ท.ณัฐกิตติ์ จอกโคกสูง รอง ผกก ป.,พ.ต.ท.หญิง สุพรรณา ต้นตระกูลรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) และ พ.ต.ท.อัครพล ธนธรรม รอง ผกก.สส.

"แชมป์ บก.น.5 คัพ" วันที่ 24 มี.ค.67 เวลา 17.00 น.สน.ทองหล่อ ได้ลงทำการแข่งขันฟุตบอล บก.น.5 คัพ ประจำปี 2567 ในรอบชิงชนะเลิศ โดยทำการแข่งขันกับ ฝ่ายอำนวยการ และกองกำกับการสิบสวน บก.น.5 ที่สนามการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผลการแข่งขัน สน.ทองหล่อ ชนะด้วยสกอร์ 1 : 0 รักษาแชมป์ไว้ได้และเป็นแชมป์สมัยที่ 2

วันที่ 4 มี.ค.67 เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ทองหล่อ พ.ต.ท.ณัฐกิตติ์ จอกโคกสูง รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.สุริยา ศรชัย สว.อก.พ.ต.ท.มังกร พรหมศักดิ์ สวป.(ชส.) พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ จิตอาสา สน.ทองหล่อ ร่วมกับ สำนักงานเขตวัฒนา อาสมัครชุมชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำดีด้วยหัวใจ" ปรับภูมิทั

วันจันทร์ ที่ 29 ม.ค. 67 เวลา 13.00 - 15.00 น. พ.ต.อ.พันษา. อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ทองหล่อ ,พ.ต.ท.ณัฐกิตติ์. จอกโคกสูง รอง ผกก.ป.สน.ทองหล่อ ,พ.ต.ท.มังกร. พรหมศักดิ์ สวป.(ชส.)สน.ทองหล่อ ,ร.ต.อ.คมสรร. ของพิมาย รอง สวป.สน.ทองหล่อ/หน.ตชส. พร้อมด้วยชุด ตชส.สน.ทองหล่อ โดยบูรณาการกำลัง ร่วมกับสำนักเขตวัฒนา ประ

"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" วันนี้ (17 ม.ค. 67) เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ณัฐกิตติ์ จอกโคกสูง รอง ผกก.ป.สน.ทองหล่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. ทองหล่อ และสำนักงานเขตวัฒนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของไทย "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรม

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ สน.ทองหล่อ“ตำรวจสน.ทองหล่อ ยินดีรับใช้ครับ to SERVE Honor and protect.”Thonglor Police Station

พร้อมพงษ์ เซฟตี้โซน | PHROMPONG SAFTYZONE

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รดน้ำดำหัว ขอพรผู้บังคับบัญชา

วันที่โพสต์: 13 เมษายน 2567

วันที่ 11 เม.น.67 เวลา 17.00 น.สน.ทองหล่อ จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้บังคับบัญชา โดยมีข้าราชการตำรวจ สน.ทองหล่อ และครอบครับ เข้าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพรจาก พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ทองหล่อ พ.ต.ท.ณัฐกิตติ์ จอกโคกสูง รอง ผกก ป.พ.ต.ท.หญิง สุพรรณา ต้นตระกูลรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) และ พ.ต.ท.อัครพล ธนธรรม รอง ผกก.สส. [อ่านต่อ...]

ป้องเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาท

วันที่โพสต์: 31 มีนาคม 2567

วันนี้ 30 มี.ค.67 เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผกก.สน.ทองหล่อ พร้อมด้วย รอง ผู้กำกับการป้องกันปราบปราม รองผู้กำกับการจราจร และรองผู้กำกับการสืบสวน สน.ทองหล่อ และ ผบ.ร้อย1 บก.5. อบรมปล่อยแถวชี้แจงภารกิจ กำลังพล สน.ทองหล่อ,คฝ.ร้อย1 บก.น.5 และชุดปพ.บก.น.5 ในการปฏิบัติรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดงานราตรีปทุมคงคา ของสมาคมศิษย์เก่า รร.ปทุมคงคา ณ บริเวณลานกีฬาตรงข้ามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) [อ่านต่อ...]

สยศ.ตร..ติดตามงาน ตชส.

วันที่โพสต์: 26 มีนาคม 2567

วันที่ 26 มี.ค.67 เวลา 13.30-14.45 น. พ.ต.อ.สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ รอง ผบก.ผอ.บช.สยศ.ตร.และคณะ มาตรวจติดตามงาน ตชส.และการมีส่วนร่วมของประขาชน พ.ศ.2567 โดยมี พ.ต.อ.พันษา อมรสพิทักษ์ ผกก.สน.ทองหล่อ พ.ต.ท.ณัฐกิตติ์ จอกโคกสูง รอง ผกก.ป.สน.ทองหล่อ พ.ต.ท.มังกร พรหมศักดิ์ สวป.(ชส.) สน.ทองหล่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุด ตชส.สน.ทองหล่อ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ ตร.ทราบต่อไป [อ่านต่อ...]


ดูทั้งหมด

แบบประเมิน

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจที่รับการประเมิน)

การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook


ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการร่วมประเมิน
คุณธรรมและความโปร่างใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน สน.ทองหล่อ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 2024

EIT สำหรับจุดบริการและประชาสัมพันธ์ สน.ทองหล่อ

ไปยังเว็บไซต์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 2024

IIT สำหรับ บุคลากรใน สน.ทองหล่อ

ไปยังเว็บไซต์

แบบประเมินความพึงพอใจ

การสำรวจความพึงพอใจ สำหรับ สน.ทองหล่อไปยังเว็บไซต์

ต้องการติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง:

สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ตั้งอยู่เลขที่ 800 กลางซอยสุขุมวิท 55
( ซอยทองหล่อ ) แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทร:

0 2381 8853

แฟกซ์:

0 2390 2254

แผนที่: