การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริม ให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวม ของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
ระบบการรักษาทรัพย์สินทางราชการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต